Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, uzavíráte s firmou Kateřina Beráková. Činnost únikové hry - Neunikneš Mi / Virtuální Realita Dobruška, IČO 07629192, se sídlem a provozovnou na adrese Kostelní 8, Dobruška 518 01.
 2. Součástí VOP je také provozní řád. Souhlasem s VOP současně vyjadřujete souhlas s provozním řádem herny.
 3. Potvrzením souhlasu s VOP dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro firmu Kateřina Beráková, IČO 07629192.
 4. Potvrzením rezervace a souhlasem s VOP souhlasíte s uchováním osobním údajů, které jste vyplnili při rezervaci (jména, tel. čísla, emailu). Tyto informace jsou zabezpečeny a uloženy pouze pro interní potřebu. Údaje nejsou přeposílány dalším stranám.
 5. Potvrzením rezervace a souhlasem s VOP dáváte výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek vztahující se k únikovým hrám a virtuální realitě.
 6. Potvrzením rezervace a dále pořízením fotografie souhlasíte (i všechny osoby na fotografii), s vložením na sociální sítě pod účtem únikové hry – Neunikneš Mi Dobruška / Virtuální realita Dobruška.
 7. Pokud budete chtít zpracování Vašich osobních údajů zrušit, nebo smazat fotografii z našeho profilu na sociálních sítích, napište na email info@neuniknesmi.cz a mi tak po emailové žádosti učiníme.
 8. Prostor herny únikové hry a virtuální reality je kamerově monitorovaný. Video záznamy se nepředávají třetím stranám a slouží pouze k zajištění bezpečnosti v herně. Potvrzením rezervace dáváte souhlas k této činnosti.
 9. Firma Kateřina Beráková (činnost únikové hry), IČO 07629192, se sídlem na adrese Kostelní 8, Dobruška 518 01; si vyhrazuje právo převést svoji činnost na jiný podnikatelský subjekt. A to i dílčím způsobem. Tento subjekt bude mít povinnost umožnit návštěvníkům využívat únikovou hru za stejných podmínek jako výše uvedená firma.

  Tento bod se týká hlavně dárkových poukazů. Pokud návštěvník zakoupí dárkový poukaz na únikovou hru u Kateřina Beráková, IČO 07629192 a stejná firma přenechá činnost - únikové hry v konkrétní provozovně - jinému podnikatelskému subjektu, tento subjekt musí umožnit využít poukaz za stejných podmínek, ceny a platnosti. Návštěvník v této situaci novému podnikatelskému subjektu nic neplatí (za stejných podmínek uvedených na poukazu).
 10. Za předpokladu, že výše uvedená firma převede činnost únikové hry a konkrétní provozovny jinému podnikatelskému subjektu, tak nový subjekt odpovídá v místě konkrétní provozovny za všechny právní, bezpečností a ostatní povinnosti, které z provozování únikové hry vyplývají.

Provozní řád

 1. Vstupem do herny se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.
 2. Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 4. Návštěvník, který nedodrží provozní řád herny, nebo svým chováním ohrozí ostatní návštěvníky či vybavení herny, bude personálem herny vykázán bez náhrady zaplaceného vstupného.
 5. Každý hráč starší 15 let, nebo zákonný zástupce hráčů mladších, se musí před vstupem do herny prokázat průkazem totožnosti.
 6. V prostorách herny je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, drog a jiných návykových látek, zároveň je přísný zákaz hraní únikové hry / virtuální reality pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek.
 7. Do prostor herny platí zákaz vstupu zvířat.
 8. Kapacita herního prostoru jsou maximálně 4 osoby.
 9. Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby.
 10. Hráči odpovídají za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny.
 11. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník herny. V případě poškození či krádeže nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.
 12. Použití virtuální reality / hrání únikových her může znamenat určitou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský organismus. Pokud cítíte únavu či jiné potíže, dejte tuto informaci hned personálu herny. Návštěvníkům trpícím epileptickou, psychiatrickou nebo srdeční poruchou nebo jiným závažným onemocněním doporučujeme použití virtuální reality popřípadě hraní únikových her konzultovat s lékařem.
 13. Jakékoliv zranění v prostorách herny je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému personálu.
 14. V případě technických problémů na zařízení, je provozovatel oprávněn změnit termín rezervací.
 15. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví či hmotnou škodu klienta vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízení herny či nerespektování pokynů obsluhy.
 16. Zrušení rezervace je možné pouze telefonicky minimálně 24 hodin předem. Pokud rezervujete službu jeden den předem, je rezervace platná a nelze jí tak zrušit následující den (den rezervace).
Poslední úprava: 22. 7. 2020